O nás

Jsme menší, p?evážn? rodinná firma, budující své jméno na vysoké úrovni poskytovaných služeb. Protože se chceme prosadit na trhu úklidových prací, snažíme se Vám, našim partner?m, nabídnout nejen to, za co nám platíte, ale také nadstandardní a individuální p?ístup ke každému z Vás.

?istíme, ale i ošet?ujeme s využitím moderních ekologicky vhodných ?istících prost?edk?, ?ímž zaru?ujeme zákazníkovi zachování jeho hodnot.

?istíme i s prost?edky, které si sám zákazník ur?í!

Firma je pojišt?na proti škodám zp?sobených p?i provozu. Disponujeme pouze bezúhonnými slušnými zam?stnanci, kte?í jsou proškolováni v?etn? i bezpe?nosti práce